ZAKRES DOKUMENTACJI WYKONYWANYCH W BIURZE ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA PRZESTRZENNĄ

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta, gminy,

- prognoza skutków finansowych,

- materiały do wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

- prognoza oddziaływania na środowisko,

- ekspertyzy w zakresie prawa miejscowego,

- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,

- wieloletni program sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w gminie

- analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, miasta

- analiza aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,